Regulamin sklepu internetowego Fotostudio z Ogrodem

§ 1

Definicje, przedmiot Regulaminu

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Klient” (zamiennie również jako: „Usługobiorca”) – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z Fotostudiem;

 2. Produkt” – dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, dostęp do treści cyfrowej, usługę – stosownie do opisu przedstawionego w Sklepie internetowym;

 3. Regulamin” – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego Fotostudio z Ogrodem”;

 4. Sklep internetowy” – sklep internetowy Fotostudia prowadzony w domenie: „fotostudiozogrodem.pl”;

 5. Serwis” – strona internetowa Fotostudia, prowadzona w domenie ”fotostudiozogrodem.pl”;

 6. Umowa” – zawarta pomiędzy Klientem a Fotostudiem;

 7. Usługodawca” (zamiennie również jako: „Fotostudio” albo „Sprzedawca”) – Bogdan Roman Organiszczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „STUDIO FOTOGRAFICZNE BOGDAN ROMAN ORGANISZCZAK, adres: ul. Adama Mickiewicza 11, 70 – 383 Szczecin, posiadający NIP: 8521753404, o numerze REGON: 810080578, właściciel Serwisu;

 8. Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy dotyczącej Produktu.

 9. Zdjęcie cyfrowe” – wykonane przez Fotostudio zdjęcie w formacie cyfrowym (.jpg, .jpeg, .bmp, .tiff bądź w innym formacie)

 1. Zamieszczone w Sklepie internetowym treści, w tym wszelkie opisy oraz ceny mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do zawarcia umowy odpowiednio – sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub innej – o ile ma zastosowanie. Nie stanowią zatem oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. [dalej: „Kodeks cywilny].

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz konto poczty elektronicznej.§ 2

Zakupy w Sklepie internetowym

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Fotostudiem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia – za pomocą Formularza zamówienia, zgodnie z ust. 2.

 2. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch następujących po sobie kroków. Najpierw, należy wypełnić Formularz zamówienia. Następnie, po wypełnieniu Formularza zamówienia należy kliknąć w pole „Kupuję i płacę”. (do momentu kliknięcia przez Klienta w pole „Kupuję i płacę” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych – w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). Nie ma możliwości następczego (po dokonaniu zamówienia) skorzystania z kodu zniżkowego. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zawieranej umowy: Produkt, jego ilość, miejsce i sposób dostawy, a także sposób płatności. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą także: firmy (nazwy przedsiębiorstwa) oraz numeru NIP.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową z Fotostudiem.

 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia oznacza złożenie Fotostudiu oferty zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub innej – zgodnie z informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym i zgodnie z treścią Zamówienia.

 5. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia (w przypadku zakupów bez rejestracji) zostanie wysłana wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania przez Fotostudio Zamówienia złożonego przez Klienta.

 6. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta, o którym to adresie mowa w ust. 5, wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym to potwierdzeniu mowa jest w zdaniu poprzedzającym, jest oświadczeniem Fotostudia o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 i jednocześnie stanowi moment zawarcia pomiędzy Klientem a Fotostudiem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub innej – zgodnie z informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym i zgodnie z treścią Zamówienia.

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez: 

 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz 

 2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.

 1. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Fotostudia.§ 3

Sposób i termin zapłaty

 1. Fotostudio udostępnia Klientowi następujące sposoby zapłaty: 

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Fotostudia oraz

 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów: „Przelewy24.pl”. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. 

 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

 1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadająca NIP: 7792369887, o numerze identyfikacyjnym REGON: 301345068.

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Fotostudiem.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Usługodawca dokona takiego zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.§ 4

Dostawa i odbiór Produktów

 1. Dostawa Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą [dalej: „Zakupiony Produkt”] dostępna jest na terytorium Europy.

 2. Dostawa Zakupionego Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą stanowi inaczej. Koszty dostawy Zakupionego Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. Odbiór osobisty Zakupionego Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Zakupionego Produktu:

 1. przesyłka pocztowa;

 2. przesyłka kurierska oraz

 3. w przypadku, gdy Zakupionym Produktem jest Zdjęcie cyfrowe – dostarczony zostanie w postaci pliku cyfrowego do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (płyta CD, DVD, etc.).

 1. Termin dostawy Zakupionego Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Zakupionych Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych. Termin dostawy Zakupionego Produktu do Klienta rozpoczyna bieg od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zakupionego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 21 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych. O gotowości Zakupionego Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Fotostudio. Termin gotowości Zakupionego Produktu do odbioru przez Klienta rozpoczyna bieg od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Fotostudia.§ 5

Zdjęcie cyfrowe

 1. W przypadku, gdy Przedmiot Zamówienia jest Zdjęcie cyfrowe, oznacza to nabycie egzemplarza danego utworu.

 2. Fotostudio niniejszym informuje, że względem Zdjęć cyfrowych dostępnych w Sklepie internetowym mogą zostać zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem ze Zdjęć cyfrowych wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem przepisów prawa. Informacje o zastosowanych technicznych środkach ochrony są zamieszczane na stronach produktowych danego Zdjęcia cyfrowego.

 3. Klient jest uprawniony do korzystania ze Zdjęć cyfrowych na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia ust. 2-7 mają zastosowanie jedynie do Klienta będącego osobą fizyczną, która zawiera z Usługodawcą Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową [dalej: „Konsument”].

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone: 

 1. pisemnie (listownie) na adres: ul. Adama Mickiewicza 11, 70 – 383 Szczecin albo

 2. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotostudiozogrodem@gmail.com.

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 4. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 5. Należy jednakże mieć na uwadze, że przy zawieraniu Umowy Konsument może wyrazić zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie dostarczania mu treści cyfrowych, tj. jeszcze przed upływem wynikającego z ustawy o Prawach konsumenta terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji następuje utrata prawa do odstąpienia od Umowy.§ 7

Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Sklepu należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: fotostudiozgrodem@gmail.com.

 2. Fotostudio zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Klienta (np. numer zamówienia), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

§ 8

Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php”.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/) oraz

 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Usługodawcę).

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Sprzedawca niniejszym informuje o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem.§ 9

Postanowienia szczególne

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

 2. Fotostudiu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Fotostudia.

 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Fotostudio ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części – niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 4. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Fotostudia z tytułu rękojmi za jakiekolwiek wady fizyczne ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku, Fotostudio, wedle swego wyboru, niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Fotostudia z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 5. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Konto” ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn – poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Fotostudiem a Klientem niebędącym Konsumentem poddane zostają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

 

§ 10

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności:

 1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

 2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;

 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

 7. przeciwdziałanie nadużyciom oraz

 8. poprawa jakości świadczonych usług.

 1. Usługodawca powiadomi Klienta o zamiarze zmiany Regulaminu z zachowaniem co najmniej czternastodniowego wyprzedzenia – za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.

 2. Brak  sprzeciwu  Usługobiorcy wobec  proponowanych  zmian  jest  równoznaczny  z ich akceptacją.  Usługobiorca przed proponowaną datą  wejścia  w  życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną – ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na umowy wykonane przed taką zmianą, jak również na wszelkie umowy zawarte  przed taką zmianą – które są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 4. Usługobiorca w każdej chwili i bez podania jakiejkolwiek przyczyny uprawniony jest do rezygnacji z jakiejkolwiek usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę – poprzez wysłanie takowego żądania do Usługodawcy – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fotostudiozogrodem@gmail.com lub pisemnie: ul. Adama Mickiewicza 11, 70 – 383 Szczecin.§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu m.in. na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, mogące powodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystanie z Serwisu.

 3. Umowy w Serwisie zawierane są w języku polskim.

 4.  Fotostudio kontaktuje się z Klientami w języku polskim.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem [___] r.Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wzór formularza odstąpienia od umowyWzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat: 

STUDIO FOTOGRAFICZNE BOGDAN ROMAN ORGANISZCZAK

ul. Adama Mickiewicza 11, 70 – 383 Szczecin 

fotostudiozogrodem@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.